Visie en missie

 

Onze visie en missie

Op De Toverbal werken wij aan een veilig, warm en gestructureerd pedagogisch klimaat. In het onderwijs aan onze leerlingen gaan wij uit van de mogelijkheden van onze kinderen. We streven naar een juiste afstemming tussen iedere leerling en zijn/haar mogelijkheden. Wij kijken hierbij naar de didactische onderwijs-

behoeften en de pedagogische onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Door deze afstemming proberen we leer- en ontwikkelingsproblemen zoveel mogelijk te vermijden.

De inrichting van de zorgstructuur is op zo’n manier dat alle leerlingen de zorg krijgen die ze nodig hebben om een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen.

Speerpunten van onze school zijn:

· het aanbieden van onderwijs op maat

· het werken in niveaugroepen

· het werken in kleine groepen

· elke dag ligt de nadruk op de Nederlandse taal en rekenen

· elke dag is er aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling middels de SOEMO-methode.

· aandacht voor de creatieve- en lichamelijke ontwikkeling van het kind

Hiermee hopen wij een stevige basis te leggen voor de tijd die volgt na de periode op onze school.

Onze missie:

Kleurrijk onderwijs voor alle kinderen van De Toverbal!